Privatumo politika

  Privatumo politika

  Versijos data: 2022-10-27

  UAB „STFF Stafferty“ (toliau – Stafferty arba „mes“) didelę reikšmę teikia asmens duomenų apsaugai. Dokumente „Privatumo politika“ (toliau – Politika) išsamiai aprašoma, kokius duomenis renkame, teikdami paslaugas darbo ieškantiems asmenims. Politikoje taip pat išsamiai aprašoma, kaip Stafferty (o tam tikrais atvejais – Stafferty kartu su Stafferty grupės įmonėmis) tvarko asmenų, teikiančių atsiliepimus apie Stafferty ir kandidatus, bei asmenų, teikiančių užklausas naudojant užklausos formą bei prašymus internetu dėl darbo, asmens duomenis. Visi pirmiau išvardyti asmenys toliau vadinami duomenų subjektais.

  Stafferty tvarko duomenų subjektų asmens duomenis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR).

  Veikdama kaip asmens duomenų valdytojas, Stafferty naudoja įvairias technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų asmens duomenų saugumą. Jei nenorite pateikti savo asmens duomenų internetu, galite pasirinkti kitą būdą, pavyzdžiui, įteikti asmeniškai Stafferty biure.

  • Stafferty Grupės įmonės

   UAB „STFF Stafferty“, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 125956523, registruota buveinė A. Goštauto g. 40B, Vilnius, Lietuva, privacy@stafferty.lt

   OÜ STFF Stafferty, įregistruota Estijos Respublikos juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 10837414, registruota buveinė Sõpruse blv. 145, Tallinn 14317, Eesti, privacy@stafferty.ee

   SIA" STFF Stafferty", įregistruota Latvijos Respublikos juridinių asmenų registre, registracijos kodas 50103810561, buveinė yra adresu Terbato g. 74a, LV-1001, Riga, Latvija, privacy@stafferty.lv.

  • Kas mes ir kaip su mumis susisiekti?

   Dėl klausimų, susijusių su duomenų tvarkymu ir apsauga:

   UAB „STFF Stafferty“

   Juridinis adresas: A. Goštauto g. 40B, Vilnius

   El. paštas: privacy@stafferty.lt

   Kai asmens duomenis tvarko bendri duomenų valdytojai, kontaktinis asmuo duomenų subjektams yra UAB „STFF Stafferty“.

  • Asmens duomenų tvarkymo principai

   Tvarkydama asmens duomenis, Stafferty laikosi šių principų:

   • asmens duomenis tvarko teisėtais ir sąžiningais pagrindais;
   • asmens duomenis tvarko skaidriai;
   • prieš tvarkydama (taip pat ir rinkdama) asmens duomenis, nurodo konkrečius teisėtus duomenų tvarkymo tikslus;
   • renka tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini ir pakankami nurodytam tvarkymo tikslui pasiekti;
   • Stafferty tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami;
   • asmens duomenis saugo ribotą laiką;
   • asmens duomenis tvarko taip, kad būtų užtikrintas tinkamas jų saugumas.
  • Stafferty asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir būdai

   Stafferty tvarko asmens duomenis tik turėdama tinkamą teisinį pagrindą.

   Stafferty netvarko duomenų subjektų biometrinių asmens duomenų ir specialiųjų kategorijų asmens duomenų. Stafferty tvarko asmens sveikatos duomenis tik tiek, kiek tai būtina laikantis Lietuvos Respublikos darbo įstatymų.

   Stafferty nenaudoja duomenų subjektų asmens duomenų sprendimams priimti remiantis vien tik automatizuotu duomenų tvarkymu, kai tokie sprendimai sukelia teisines pasekmes duomenų subjektui ar kitaip paveikia jo teises bei teisėtus interesus.

   Asmens duomenys į trečiąsias šalis perduodami pagal standartines sutarčių sąlygas dėl duomenų perdavimo tarp Europos Sąjungos ir ne Europos Sąjungos šalių, pasirašytas tarp Stafferty grupės įmonių.

   Stafferty neskelbia asmens duomenų viešai prieinamuose šaltiniuose be konkretaus išankstinio duomenų subjekto raštiško sutikimo arba neturėdama kito teisėto pagrindo.

   Stafferty gali pasitelkti trečiąsias šalis asmens duomenims tvarkyti, su tokiais asmenimis sudarydama atitinkamas sutartis.

   Stafferty tvarko asmens duomenis šiais būdais:

   • naudojant automatizavimo priemones, taip pat informacines technologijas ir technines priemones, įskaitant kompiuterinę įrangą, informacines technologijas, techninius kompleksus, tinklus, įrangą ir sistemas, skirtas perduoti, gauti ir tvarkyti asmens duomenis, specialią programinę įrangą (operacines sistemas, duomenų bazių valdymo sistemas ir kt.), informacijos saugos priemones, naudojamas IT sistemose;
   • nenaudojant automatizavimo priemonių.

   Stafferty atliekami veiksmai tvarkant asmens duomenis yra asmens duomenų rinkimas, įrašymas, sisteminimas, kaupimas, saugojimas, tikslinimas (atnaujinimas, keitimas), gavimas, naudojimas, perdavimas (pateikimas, prieigos suteikimas), blokavimas, ištrynimas, naikinimas ir kt.

  • Stafferty asmens duomenų tvarkymas, tvarkymo pagrindai, tvarkymo tikslai ir saugojimo terminai
   Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi duomenys Teisinis pagrindas Saugojimo terminas Duomenų gavėjai Perdavimas į trečiąsias šalis
   Darbuotojų atranka klientams ir kandidatų duomenų bazių administravimas
    Pareiškėjai (kandidatai):
   • pavardė, vardas, tėvavardis;
   • lytis;
   • nuotrauka;
   • kontaktinis telefono numeris;
   • el. pašto adresas;
   • gimimo data;
   • pilietybė;
   • miestas ir gyvenamoji vieta;

   Pirmiau išvardyti asmens duomenys yra būtini. Nepateikus šių duomenų, negalėsime įvertinti jūsų tinkamumo.

   • asmeninio puslapio socialiniuose tinkluose adresas;
   • kita informacija, kurią nusprendėte įtraukti į gyvenimo aprašymą;
   Sutikimas ir pasirengimas sudaryti sutartį
    5 metai nuo sutikimo gavimo Bendri duomenų valdytojai Stafferty grupės įmonės, Stafferty grupės įmonių klientai Taip.

   Duomenys perduodami laikantis standartinių sutarčių sąlygų, įtrauktų į tarp Stafferty grupės įmonių sudarytas sutartis.

   Gavus atskirą kandidato sutikimą, duomenys gali būti perduoti trečiojoje šalyje įsikūrusiam klientui.
    
   • Stafferty darbuotojo atlikto įvertinimo duomenys
   Teisėtas interesas įvertinti kandidatą      
      Ankstesni darbdaviai

   • el. pašto adresas;
   • telefono numeris;
   • ankstesnių darbdavių atsiliepimai.
   Teisėtas interesas įvertinti kandidatą      
   Darbo rinkos analizė
    Pareiškėjai (kandidatai):
   • pavardė, vardas, tėvavardis;
   • lytis;
   • nuotrauka;
   • kontaktinis telefono numeris;
   • el. pašto adresas;
   • gimimo data;
   • pilietybė;
   • miestas ir gyvenamoji vieta;
   • sutikimas persikraustyti ir keliauti;
   • darbo patirtis;
   • informacija apie išsilavinimą;
   • informaciją apie ankstesnes darbovietes;
   • kompiuterinio raštingumo lygis;
   • užsienio kalbų mokėjimas;
   • lūkesčiai dėl atlyginimo;
   • Stafferty darbuotojo atlikto įvertinimo duomenys;
   • asmeninio puslapio socialiniuose tinkluose adresas;
   • kita informacija, kurią nusprendėte įtraukti į gyvenimo aprašymą;
   • ankstesnių darbdavių atsiliepimai.
   Teisėtas Stafferty grupės interesas gauti informacijos apie rinkos tendencijas  5 metai Bendri duomenų valdytojai Stafferty grupės įmonės Taip.

   Duomenys perduodami laikantis standartinių sutarčių sąlygų, įtrauktų į tarp Stafferty grupės įmonių sudarytas sutartis.
   Interneto svetainės naudotojų atsiliepimai (taip pat atsiliepimo paskelbimas bei tapatybės nustatymas)
    Interneto svetainės lankytojai (darbo ieškantys asmenys, darbuotojai, klientų atstovai):
   • pavardė ir vardas;
   • darbovietė (įmonės pavadinimas);
   • kontaktinis telefono numeris;
   • el. pašto adresas;
   • nuotrauka;
   • kiti asmens duomenys, kuriuos patys įtraukiate į atsiliepimą;


   Interneto svetainės lankytojai (darbo ieškantys asmenys, darbuotojai, klientų atstovai):
    Interneto svetainės lankytojai (darbo ieškantys asmenys, darbuotojai, klientų atstovai):
   • pavardė ir vardas;
   • darbovietė (įmonės pavadinimas);
   • kontaktinis telefono numeris;
   • el. pašto adresas;
   • nuotrauka;
   • kiti asmens duomenys, kuriuos patys įtraukiate į atsiliepimą;


   Interneto svetainės naudotojo sutikimas dėl duomenų tvarkymo;

   Teisėtas interesas (patikrinti, ar atsiliepimas yra tikras);
    5 metai
   Bendri duomenų valdytojai Stafferty grupės įmonės
   Taip.

   Duomenys perduodami laikantis standartinių sutarčių sąlygų, įtrauktų į tarp Stafferty grupės įmonių sudarytas sutartis.
   Internetinių užklausų tvarkymas
    Užklausą teikiantis asmuo:
   • vardas
   • pavardė
   • el. pašto adresas
   • telefono numeris
   • užklausa
   • atsakymas į užklausą

   Šie duomenys yra būtini. Jei jų nepateiksite, negalėsime atsakyti į jūsų užklausą.
   Interneto svetainės naudotojo sutikimas dėl duomenų tvarkymo  3 metai Bendri duomenų valdytojai Stafferty grupės įmonės  Taip.

   Duomenys perduodami laikantis standartinių sutarčių sąlygų, įtrauktų į tarp Stafferty grupės įmonių sudarytas sutartis.
    Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškiai) Svetainės lankytojų, kurie prenumeruoja naujienlaiškį:
   • vardas
   • el. pašto adresas
    Sutikimas  3 metai Bendri duomenų valdytojai Stafferty grupės įmonės Taip.

   Duomenys perduodami laikantis standartinių sutarčių sąlygų, įtrauktų į tarp Stafferty grupės įmonių sudarytas sutartis.
   Kandidatų paieška internete ir socialiniuose tinkluose (kontaktas su potencialiu kandidatu) Potencialaus kandidato:
   • vardas
   • pavardė
   • pareigos
   Mūsų (ir mūsų kliento) teisėtas interesas rasti tinkamą kandidatą klientui Korespondencija laikoma tol, kol kandidatas duos sutikimą, o jei jis neatsakė - iki atrankos pabaigos  Nėra  Nėra
  • Asmens duomenų šaltiniai

   Pareiškėjų (kandidatų) asmens duomenis Stafferty gali gauti tiesiogiai iš jūsų (pvz., el. paštu, užpildžius formą internete), iš jūsų atstovo, veikiančio jūsų interesais, arba iš darbo paieškos svetainių, kuriose paskelbėte savo gyvenimo aprašymą pagal tų svetainių naudojimo sąlygas. Asmeniniai potencialių kandidatų duomenys gali būti gaunami iš viešai skelbiamos informacijos internete.

   Interneto svetainės lankytojų asmens duomenis Stafferty gali gauti tiesiogiai iš jūsų, iš jūsų atstovo, veikiančio jūsų interesais, arba iš įrenginių, kuriais naudojatės prisijungti prie svetainės.

  • Asmens duomenų gavėjai, kuriems Stafferty gali perduoti duomenis
   • Stafferty klientai – potencialūs darbdaviai;
   • pirmiau nurodytos Stafferty grupės įmonės.
  • Asmens duomenų apsauga

   Stafferty įgyvendina priemones, skirtas užtikrinti asmens duomenų saugumą, vykdant Stafferty valdymo ir verslo veiklą.

   Siekdama apsaugoti asmens duomenis, Stafferty, be kita ko, taiko šias priemones:

   • paskiria asmenį, atsakingą už asmens duomenų tvarkymo organizavimą, ir asmenį, atsakingą už asmens duomenų saugumą informacinėse sistemose;
   • rengia ir tvirtina vietines asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisykles;
   • naudoja informacijos saugos priemones;
   • aptinka neteisėtą prieigą prie asmens duomenų ir imasi priemonių užkirsti kelią tokiems incidentams ateityje;
   • atkuria dėl neteisėtos prieigos pakeistus ar sunaikintus asmens duomenis;
   • ir kt.
  • Stafferty, kaip duomenų tvarkytojo, teisės ir pareigos
   Stafferty turi teisę:
   • teikti asmens duomenis valdžios institucijoms ir kitoms kompetentingoms institucijoms, jei to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (mokesčių, teisėsaugos institucijoms ir kt.);
   • atsisakyti teikti asmens duomenis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

  • Duomenų subjekto teisės

   Šioje dalyje pateikiama informacija apie jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada galite šiomis teisėmis pasinaudoti. Jei norėtumėte gauti daugiau informacijos apie savo teises arba jomis pasinaudoti, prašome kreiptis į mus šioje Politikoje nurodytu el. pašto adresu. Kai asmens duomenys tvarkomi bendrai, galite kreiptis į bet kurią iš Stafferty grupės įmonių, kad galėtumėte pasinaudoti su duomenų apsauga susijusiomis savo teisėmis pagal BDAR 15–22 straipsnius.

   Pateikus prašymą, nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, suteiksime informaciją apie atliktus veiksmus dėl jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gaunamų prašymų skaičių, šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos pranešime jums apie tokį pratęsimą ir jo priežastis. Atsisakyti įgyvendinti jūsų teises galime tik teisės aktuose nustatytais atvejais.

  • Teisė atšaukti sutikimą

   Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl jūsų duomenų tvarkymo, galite jį bet kada atšaukti.

  • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

   Norime, kad aiškiai suprastumėte, kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis, ir nepatirtumėte dėl to jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame jūsų asmens duomenis, turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite raštišką prašymą Stafferty šioje Politikoje nurodytu el. pašto adresu ir patvirtinkite savo tapatybę. Teikiant tokį prašymą prašome laikytis sąžiningumo ir protingumo principų.

  • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

   Tikimės, kad suprasite, jog labai sunku aptarti visus galimus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus. Stengiamės suteikti aiškią ir visapusišką informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Politiką, atsiradus bet kokiems asmens duomenų naudojimo pokyčiams. Tačiau jei turite klausimų apie savo asmens duomenų naudojimą, mielai atsakysime arba suteiksime papildomos informacijos, kurią galime atskleisti. Jei turite konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, prašome susisiekti su mumis.

  • Kitos teisės

   Toliau pateikiama informacija apie kitas jūsų teises, kuriomis galite pasinaudoti nustatyta tvarka.

   Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti mūsų turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

   Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.

   Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

   • laikotarpiu, kurio reikia asmens duomenų tikslumui patikrinti, kai pateikiate reikalavimą dėl netikslių duomenų;
   • neteisėto asmens duomenų rinkimo, saugojimo ar naudojimo atveju, kai neprašote ištrinti šių duomenų;
   • kai jūsų asmens duomenys mums nebėra reikalingi, tačiau jie reikalingi jums, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
   • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime viršesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

   Jūs turite teisę į duomenų, gautų su jūsų sutikimu arba siekiant sudaryti sutartį, perkeliamumą. Jums pasinaudojus šia teise, jūsų prašymu perkelsime jūsų pateiktų duomenų kopiją.

   Jūs turite teisę gauti tarp Stafferty grupės įmonių sudarytos Bendrų duomenų valdytojų sutarties esminių sąlygų išrašą. 

   Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotume jūsų asmens duomenis:

   • tais atvejais, kai naudojame duomenis įgyvendindami savo teisėtus interesus, tačiau neturime viršesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti jūsų asmens duomenis; arba
   • bet kuriuo metu, kai naudojame jūsų asmens duomenis naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju, duomenys toliau nebus naudojami šiais tikslais, tačiau gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.
  • Skundai

   Jei manote, kad jūsų kaip duomenų subjekto teisės buvo ir (arba) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant susisiekti su mumis šioje Politikoje nurodytu el. pašto adresu. Užtikriname, kad gavę jūsų skundą, per protingą laiką susisieksime su jumis ir informuosime apie skundo nagrinėjimo procesą, o vėliau – apie rezultatus.

   Jei skundo nagrinėjimo rezultatai jūsų netenkina, galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

  • Politikos pakeitimai

   Ši Politika gali būti kartkartėmis keičiama, kad joje atsispindėtų galimi mūsų asmens duomenų tvarkymo proceso pokyčiai. Informuosime jus apie esminius šios Politikos pasikeitimus. 

   Paskutinio pakeitimo data ir galiojanti versija nurodoma Politikos pradžioje.

  • 1 priedas. Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma

   ___________________________________________

   (Duomenų subjekto vardas ir pavardė)


   ____________________________________________________________________________________

   (Adresas ir (arba) kiti kontaktiniai duomenys (telefono numeris arba el. pašto adresas (nurodomi pareiškėjo nuožiūra)

   ____________________________________________________________________________________

   (Atstovas ir atstovavimo pagrindas, jei prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas)


   UAB „STFF Stafferty“

   PRAŠYMAS

   ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES


   ____________

   (Data)

   ________

   (Vieta)

   1. Prašau įgyvendinti šią (šias) duomenų subjekto teisę (-es):

   (Pažymėkite atitinkamą langelį)

   • Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą
   • Teisė susipažinti su duomenimis
   • Teisė ištaisyti duomenis
   • Teisė ištrinti duomenis (būti užmirštam)
   • Teisė apriboti duomenų tvarkymą
   • Teisė į duomenų perkeliamumą
   • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu
   • Teisė atšaukti sutikimą
   • Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas sprendimų priėmimas, grindžiamas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą

   2. Prašome nurodyti konkretų prašymą ir pateikite kuo daugiau informacijos, kad galėtume tinkamai įgyvendinti jūsų teisę (-es) (pavyzdžiui, jei norite gauti asmens duomenų kopiją, nurodykite, kokius konkrečiai duomenis norite gauti (pavyzdžiui, 2018 m. x mėnesio x dienos el. laiško kopiją); jei norite ištaisyti asmens duomenis, nurodykite, kurie konkrečiai asmens duomenys yra netikslūs; jei nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, pateikite nesutikimo argumentus ir nurodykite, su kokiu konkrečiai duomenų tvarkymu nesutinkate; jei norite pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, nurodykite, su kuriais duomenimis norite įgyvendinti šią teisę ir ar norite perkelti duomenis į savo įrenginį, ar kitam duomenų valdytojui. Antruoju atveju nurodykite atitinkamą duomenų valdytoją):

   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

   PRIEDAI:

   1. _____________________________
   2. _____________________________
   3. _____________________________
   4. _____________________________

   ______________ __________________ 

            (Data)               (Parašas) 

   _______________________________

                 (Vardas, pavardė)


  Susisiekite su mumis
  Turite klausimų?
  Stafferty Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в Stafferty!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...